کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان

همایش کوهنوردی بسیجیان و کارکنان بهبهان همزمان با هفته سلامت

همزمان با هفته سلامت همایش کوهنوردی بسیجیان و کارکنان و کروه های کوهنوردی در منطقه خائیز برگزار شد .

به گزارش کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان ‚ هم زمان با هفته سلامت ‚ همایش کوهنوردی کارکنان بسیجی و گروه های کونوردی در منطقه خائیز برگزار شد .

در این مراسم کوهنوردان مسیر کمپ تا چشمه خائیز را پیمایش کردند .

‚‚