مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

نصب کتیبه و پرچم های عزای حسینی در مراکز درمانی نفت مسجدسلیمان

نصب کتیبه و پرچم های عزای حسینی درکلیه بخش هاودرمانگاههای بیمارستان نفت مسجدسلیمان بمناسبت آغازدهه حزن واندوه محرم انجام گردید.

نصب کتیبه و پرچم های عزای حسینی درکلیه بخش هاودرمانگاههای بیمارستان نفت مسجدسلیمان بمناسبت آغازدهه حزن واندوه محرم انجام گردید.