مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

نصب بنر و فضاسازی به مناسب سالروز آزادسازی خرمشهر در بیمارستان نفت مسجدسلیمان

به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، نصب بنر توسط کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان در بیمارستان نفت انجام شد

به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان، نصب بنر توسط کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان در بیمارستان نفت انجام شد