مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان آبادان

فعالیت های کانون بسیج جامعه پزشکی آبادان در طرح رزمایش جهاد گران فاطمی

اقدامات رزمایش جهادگران فاطمی کانون بسیج جامعه پزشکی آبادان

در ادامه اقدامات رزمایش جهادگران فاطمی توسط کانون بسیج جامعه پزشکی آبادان صورت گرفت:

✅دیدار با خانواده شهید سلامت پروین قاسمی

✅برپایی ایستگاه واکسیناسیون کرونا

همچنین در هفته جاری اقدامات ذیل صورت پذیرفته بود:

✅اهداء خون توسط بسیجیان کانون بسیج جامعه پزشکی آبادان
✅اعزام تیم پزشکی به چوئبده٣
✅اهداء عینک به نیازمندان بصورت جداگانه در بخش شهری و روستایی پس از ویزیت رایگان