مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

غبارروبی نمازخانه بیمارستان نفت مسجد سلیمان به مناسبت ماه مبارک رمضان

اعضای کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسج دسلیمان اقدام به غبارروبی ونظافت کامل نمازخانه بیمارستان نفت نمودند و به استقبال ماه رمضان رفتند.

همزمان باحلول ماه بهارقرآن، اعضای کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان اقدام به غبارروبی ونظافت کامل وعطرآگین نمودن نمازخانه بیمارستان امام خمینی (ره) شرکت نفت نمودند و به استقبال این ماه پرخیروبرکت رفتند.