مسئول دبیرخانه مرکزی مردمی نفس در استان خوزستان

شورای اندیشه ورز مرکز مردمی نفس استان خوزستان – اهواز

جلسه شورای اندیشه ورز مرکز مردمی نفس با محوریت برنامه های هفته جمعیت برگزار شد.

به همت سازمان بسیج جامعه پزشکی خوزستان مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ جلسه شورای اندیشه ورز مرکز مردمی نفس با محوریت برنامه های هفته جمعیت و تهیه تولید محتوا جهت برنامه های مرکز با حضور اعضاء این شورا برگزار شد.