مسئول دفتر بسیج جامعه پزشکی شوشتر خبر داد

راه اندازی ایستگاه  سیار واکسیناسیون کرونا در روز عید فطر توسط دفتر بسیج جامعه پزشکی شوشتر

مهامیدی مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان شوشتر بیان کرد : ایستگاه سیار تزریق واکسن کووید ، توزیع ماسک و نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی از مهم ترین اقدامات در قالب طرح شهید سلیمانی در محل برگزاری نماز عید فطر بود.

مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان شوشتر با تاکید بر دریافت دز سوم واکسن کرونا، از راه اندازی ایستگاه سیار تزریق واکسن کووید ، توزیع ماسک و نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی در قالب طرح شهید سلیمانی در محل برگزاری نماز عید فطر در شهرستان شوشتر خبر داد.