کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان

دوره آموزشی تحکیم بنیان خانواده فرزند آوری و ازدواج در بهبهان

دوره آموزشی تحکیم بنیان خانواده فرزندآوری و ازدواج به همت کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان برگزار شد

به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان و به مناسبت هفته جوانی جمعیت دوره آموزشی تحکیم بنیان خانواده ‚ فرزند آوری و ازدواج در روزه چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در بیمارستان شهیدزاده بهبهان برگزار گردید .