مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

حضور اعضای بسیج جامعه پزشکی مسجدسلیمان در راهپیمایی روز جهانی قدس

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان از حضور بسیجیان این کانون در راهپیمایی روز جهانی قدس در این شهرستان خبر داد

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان از حضور بسیجیان این کانون در راهپیمایی روز جهانی قدس در این شهرستان خبر داد