مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

جلسه حلقه های صالحین در نمازخانه بیمارستان نفت مسجد سلیمان

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان از برگزاری جلسه حلقه های صالحین ویژه اعضای این کانون در محل نمازخانه بیمارستان نفت خبر داد.

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان از برگزاری جلسه حلقه های صالحین ویژه اعضای این کانون در محل نمازخانه بیمارستان نفت خبر داد.