مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

تقدیر از کادر درمان احیاگر بیمار دچار ایست قلبی در بیمارستان نفت مسجدسلیمان

پس از انجام عملیات احیای قلبی ریوی موفق توسط کادر درمان بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره)، مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی از این افراد با ارایه لوح، تقدیر به عمل آوردند.

پس از انجام عملیات احیای قلبی ریوی موفق توسط کادر درمان بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره)، مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی از این افراد با ارایه لوح، تقدیر به عمل آوردند.
اعضای کادر درمان همگی از اعضای کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان بودند که توانستند بیمار را از مرگ نجات دهند

لینک خبر