مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

تجلیل از کادر درمان فعال در اردوهای جهادی درمانی بیمارستان تامین اجتماعی مسجد سلیمان

با حضور مسئولین مربوطه از فعالین بیمارستان شفا در خدمات رسانی جهادی درمانی درغالب اردوهای جهادی درمانی کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان قدردانی بعمل آمد.

با حضور جانشین محترم ناحیه و مسئول محترم اقشار شهرستان جناب آقای جمالپور و مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان و دکتر حاتمی ریاست محترم بیمارستان شفا و مسئول پیگیری دفتر نماینده محترم شهرستان جناب آقای کریمی از فعالین این مرکز در خدمات رسانی جهادی درمانی درغالب اردوهای جهادی درمانی کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان با اهدا لوح تقدیر، قدردانی بعمل آمد.