تجلیل از آزادگان سرافراز توسط مسئولین سازمان بسیج جامعه پزشکی

تجلیل از آزادگان سرافراز توسط مسئولین سازمان بسیج جامعه پزشکی

تجلیل از آزادگان سرافراز توسط مسئولین سازمان بسیج جامعه پزشکی

به مناسبت سالروز آزادی اسرای جنگ تحمیلی از آزاده سرافراز منصور شوشتری توسط مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان استان مهندس حسین چهارلنگ و مسئولین سازمان بسیج جامعه پزشکی تقدیر به عمل آورد.