بیانیه های کانون ها و دفاتر بسیج جامعه پزشکی خوزستان بمناسبت روز جهانی قدس