مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

برگزاری کارگاه کمک های اولیه در پایگاه نمره هشت مسجدسلیمان

کارگاه کمک های اولیه به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان در پایگاه شهید زمان محمودی نمره هشت برگزار گردید.

کارگاه کمک های اولیه به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان در پایگاه شهید زمان محمودی نمره هشت برگزار گردید. در این کارگاه یک ساعته به موضوعاتی از قبیل نحوه کنترل علایم حیاتی، نحوه کنترل خونریزی، آتل بندی، احیای قلبی ریوی و خفگی پرداخته شد.
مدرس کارگاه آقای یعقوب مدملی از اعضای کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان بودند.