مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان

برگزاری هفتگی فوتسال و برنامه های ورزشی

برگزاری هفتگی فوتسال و برنامه های ورزشی

برگزاری هفتگی فوتسال و برنامه های ورزشی در کانون موسسه خدمات درمانی بسیجیان خوزستان در حال برگزاری می باشد.

توجه به ورزش و سلامت از جمله اولویت های اساسی پرداختن به سلامت کارکنان و بسیجیان می باشد.