مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

برگزاری جلسه علمی پژوهشی کانون بسیج جامعه پزشکی مسجدسلیمان

جلسه علمی پژوهشی ماهیانه کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان با حضور اعضای این کانون برگزار گردید.

جلسه علمی پژوهشی ماهیانه کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان با حضور اعضای این کانون برگزار گردید.
در این جلسه سرکار خانم فتحعلی پور با بیان فضیلت علم آموزی و پژوهش، به تشریح برنامه های این کانون جهت افزایش روحیه پژوهشی اعضا پرداختند.
همچنین در ادامه به بیان مسائل موجود و همچنین راهکارهای ارتقای زمینه علمی پژوهشی در اعضای کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان پرداخته شد