مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

برگزاری جلسه طرح کرامت در پایگاه شهید زمان محمودی نمره هشت مسجد سلیمان

جلسه آموزشی طرح کرامت محلات به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان در پایگاه شهید زمان محمودی نمره هشت برگزار گردید.

جلسه آموزشی طرح کرامت محلات به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان در پایگاه شهید زمان محمودی نمره هشت برگزار گردید.
در این کارگاه یک ساعته به موضوعاتی از قبیل یاد خدا، احترام به پدر و مادر و صله رحم، اهمیت پاکیزگی و نظافت در دین اسلام و پزشکی، مسئولیت پذیری و نظم پرداخته شد.
مدرس کارگاه آقای یعقوب مدملی از اعضای کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان بودند.