مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

برگزاری ایستگاه سلامت به مناسبت عید غدیر در شهرستان مسجدسلیمان

درشب برگزاری جشن بزرگ درشهرستان مسجدسلیمان بمناسبت عیدغدیر، کانون بسیج جامعه پزشکی بابرپایی ایستگاه سلامت دراین جشن بزرگ سهیم شد

در شب برگزاری جشن بزرگ در شهرستان مسجدسلیمان بمناسبت عیدغدیر، کانون بسیج جامعه پزشکی بابرپایی ایستگاه سلامت دراین جشن بزرگ سهیم شد
در این ایستگاه خدمات چک فشارخون، قندخون، تب سنجی، چک اکسیژن خون و ضربان قلب انجام گرفت.