مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی اندیمشک

ایستگاه صلواتی و توزیع ماسک به نمازگزان عید فطر توسط کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان اندیمشک توزیع شد

به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان اندیمشک ، در محل برگزاری نماز عید فطر انجام پذیرفت

به گزارش مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان اندیمشک : همزمان با فرارسیدن عید فطر به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان اندیمشک، در راستای ترویج فرهنگ استفاده از ماسک و آگاه سازی بیشتر شهروندان در مقابله با ویروس کرونا این کانون اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی توزیع ماسک با رعایت پروتکل های بهداشتی نمودند .