مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان

ایستگاه سلامت توسط کانون بسیج جامعه پزشکی مسجد سلیمان برگزار شد

ایستگاه سلامت به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی کانون بسیج جامعه پزشکی ایستگاه سلامت توسط این کانون برگزار گردید.