سرپرست کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیرالمومنین (ع) اهواز:

ایستگاه آموزش و سلامت به مراجعین بیمارستان امیرالمومنین (ع) اهواز

ایستگاه آموزش و سلامت به همت کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیرالمومنین (ع) برگزار گردید.

صبح ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور برخی ازبسیجیان بیمارستان امیرالمومنین (ع) اهواز و مسئول کنترل عفونت بیمارستان امیرالمومنین (ع) اهواز، ایستگاه سلامت و آموزش بهداشت دست برگزارشد و ضمن آموزش نحوه شستشو و ضدعفونی دست، پمفلتهای آموزشی به مراجعه کنندگان تحویل شد.