اردوی جهادی طرح شهید رهنمون وارائه خدمات در زندان بندر ماهشهر

اعزام اکیپ پزشکی در قالب طرح شهید رهنمون و ارائه خدمات در زندان بندر ماهشهر

در مورخ 1402/03/26اردوی جهادی درمانی در قالب طرح شهید رهنمون در زندان بندر ماهشهر برگزار و خدمات  قابل توجهی در بخش های ارتوپدی،ارولوژی ،داخلی و...  به تعداد 120 نفر ارائه گریده است.     

در مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۶اردوی جهادی درمانی در قالب طرح شهید رهنمون در زندان بندر ماهشهر برگزار و خدمات  قابل توجهی در بخش های ارتوپدی،ارولوژی ،داخلی و…  به تعداد ۱۲۰ نفر ارائه گریده است.