مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

اعزام اکیپ پزشکی به منطقه محروم و کم برخوردار کلگه

اعزام اکیپ پزشکی شامل پزشک عمومی،روانشناس،ماما،پرستارتحت عنوان اجرای اردوی جهادی درمانی به منطقه کم برخوردارکلگه انجام شد.

اعزام اکیپ پزشکی شامل پزشک عمومی،روانشناس،ماما،پرستارتحت عنوان اجرای اردوی جهادی درمانی به منطقه کم برخوردارکلگه انجام شد.
این برنامه توسط کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان به مدت یک روز با انجام ویزیت و مشاوره رایگان صورت گرفت.