ارتباط مستقیم با ریاست سازمان بسیج جامعه پزشکی خوزستان