مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان

ارائه خدمات درمانی و پزشکی در موسسه خدمات درمان بسیجیان انجام می شود

به همت کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمان بسیجیان استان خوزستان انجام می شود :

با هماهنگی کانون بسیج جامعه پزشکی استان خوزستان و موسسه خدمات درمانی بسیجیان ، در بخش های عمومی و تخصصی در مراکز درمانی موسسه خدمات درمانی بسیجیان تا ۴۰ درصد تخفیف با ارائه کارت اخذ خدمات ارائه خواهد شد. جهت استفاده از این خدمات هیچگونه محدودتی جهت استفاده بسیجیان تمامی کانون ها وجود نخواهد داشت.